Ceny i warunki płatności za świadczone usługi

3.1 Wynagrodzenie za usługi zabezpieczenia antykorozyjnego świadczone przez Wykonawcę wyrażane jest wyłącznie w walucie polskiej (PLN), zaś w przypadku świadczenia usług klientom zagranicznym w walucie EUR.
3.2 Cena za zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych jest ustalana na bazie loco Magazyn Wykonawcy wg masy konstrukcji po ocynkowaniu i nie obejmuje kosztów opakowania specjalnego, transportu (frachtu), ubezpieczenia, podatku VAT, a także innych dodatkowych kosztów.
3.3 Za dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawca może podjąć się opakowania specjalnego oraz transportu elementów na wskazany przez Zamawiającego adres.
3.4 Cena za usługę zabezpieczenia antykorozyjnego jest ceną umowną i wstępnie jest określana na podstawie informacji otrzymanych na piśmie lub telefonicznie od Zamawiającego.
3.5 Wykonawca zastrzega sobie prawo do korekty uzgodnionej ceny w przypadku, gdy rodzaj powierzonego towaru, jego ilość, ciężar lub materiał, z którego został on wytworzony nie są zgodne z danymi zawartymi w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu składanym przez Zamawiającego, przedstawionym na piśmie lub telefonicznie. W szczególności zmiana ceny może nastąpić po dokonaniu kontroli wagi dostarczonego towaru oraz rodzaju dostarczonego asortymentu.
3.6 Wykonawca zastrzega sobie prawo do korekty uzgodnionej ceny w przypadku, gdy nastąpią zmiany ceny kosztów wytworzenia np. kosztów materiałów, nośników energii. O powyższym zamiarze Wykonawca poinformuje Zamawiającego przynajmniej na dwa tygodnie przed planowaną zmianą. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego w terminie 7 dni od powiadomienia, Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy.
3.7 W przypadku dostawy transportu nie spełniającego wymogów zawartych w punkcie 1 Wykonawca może doliczyć opłatę stałą za tzw. trudny rozładunek w wysokości 300 zł netto za każdą jednostkę transportową.
3.8 Każda partia elementów odbieranych po zabezpieczeniu antykorozyjnym przez Zamawiającego będzie fakturowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.9 Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiana faktur VAT za usługę zabezpieczenia antykorozyjnego bez podpisu Zamawiającego.
3.10 Termin zapłaty należności powinien nastąpić zgodnie z terminem podanym na fakturze. Jakiekolwiek reklamacje lub roszczenia względem Wykonawcy nie wstrzymują terminu zapłaty.
3.11 Za termin zapłaty uważa się termin wpływu środków na konto Wykonawcy.
3.12 Koszty przelewu bankowego i inne wydatki związane z zapłatą ponosi Zamawiający i nie mogą one pomniejszać należności za usługi wykonane przez Wykonawcę.
3.13 Uiszczenie należności za pomocą czeku lub weksla jest możliwe tylko wtedy, gdy taki sposób zapłaty został wcześniej uzgodniony z Wykonawcą.
3.14 W przypadku uiszczenia należności, dokonanego w sposób określony w pkt 3.2, wszelkie koszty związane z zapłatą obciążają Zamawiającego.
3.15 Płatność dokonana przy pomocy weksla lub czeku powoduje wygaśnięcie wierzytelności dopiero wówczas, gdy Wykonawca może dysponować kwotą pieniężną określoną na wekslu lub czeku.
3.16 W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca ma prawo do naliczania Zamawiającemu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości ustawowej.
3.17 Wykonawca może określić limit kredytu kupieckiego, którego przekroczenie może spowodować odmowę przyjęcia zlecenia jak i odstąpienie od przyjętego a niewykonanego zlecenia z wyłącznej winy Zamawiającego.


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie