Dostawa i transport wyrobów

2.1      Zleceniodawca dostarcza wyroby do cynkowania i odbiera po cynkowaniu transportem własnym lub zleconym, swoim staraniem i na własny koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą o ile nie ustalono inaczej.

2.2      Zmiana terminu dostawy (spóźnienie), dokonana jednostronnie przez Zleceniodawcę bez uzgodnienia z Wykonawcą, uprawnia Wykonawcę do zmiany terminu wykonania usługi, stosownie do możliwości wynikających z wykonywania zleceń innych Zleceniodawców.

2.3      Wyroby w trakcie transportu, zarówno do jak i z Ocynkowni Dębica powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ocieraniem i uszkodzeniem. Dla zachowania wysokiej estetyki powłoki cynkowej wskazane jest zabezpieczenie transportu plandeką przed wpływem warunków atmosferycznych i drogowych (np. deszcz, błoto, solanka).

2.4      Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie wyrobów powstałe w transporcie.

2.5      Jeżeli termin wykonania usługi nie został określony na piśmie jako jednoznacznie wiążący Wykonawca powinien wykonać usługę w terminie:

– do 20-u dni roboczych od daty otrzymania elementów – dot. zleceń cynkowania ogniowego, z zastrzeżeniem przedłużenia wskazanego terminu z przyczyn technicznych, po powiadomieniu Zamawiającego.

2.6      Termin wykonania usługi uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Zamawiający został poinformowany o gotowości elementów do odbioru poddanych zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

2.7      Jeżeli terminowe wykonanie usługi nie jest możliwe z powodu siły wyższej lub jakiejkolwiek innej przyczyny, której nie można było przewidzieć ani uniknąć pomimo zachowania należytej staranności, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zaistniałym fakcie i uzgodni z nim następny termin odbioru elementów.

2.8      Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, z wyjątkiem okoliczności określonych w punkcie 3.5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część usługi.

2.9      Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część usługi.

2.10    Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

2.11    W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi, odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się wyłącznie do wartości przyjętego zlecenia.

2.12    Zamawiający i Wykonawca uprawnieni są dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych.

2.13    Elementy przekazane Wykonawcy do zabezpieczenia antykorozyjnego powinny być dostarczane wraz z wypełnionym i podpisanym Zamówieniem usługi cynkowania i Specyfikacją określającą: nazwę elementu, wymiary, ilość sztuk i szacowany ciężar całkowity (formularze są dostępne w Ocynkowni przy przyjęciu elementów. W celu przyśpieszenia procesu przyjęcia elementów zamówienie i specyfikację można wypełnić wcześniej – pliki .pdf do pobrania tutaj i dostarczyć wraz z elementami przeznaczonymi do cynkowania).

2.14    Ilość sztuk oraz ciężar całkowity określony przez Zamawiającego nie są dla Wykonawcy wiążące. Wykonawca dokona zważenia elementów na wadze zainstalowanej na jego terenie i zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości sztuk i ciężaru podanego w specyfikacji, co potwierdzi na dokumencie „Protokół przyjęcia konstrukcji”.

2.15    Zamawiający dostarcza i odbiera elementy po zabezpieczeniu antykorozyjnym własnym transportem samochodowym. Sposób pakowania elementów należy przystosować do rozładunku urządzeniami dźwigowymi lub wózkiem widłowym stosując przekładki drewniane, jarzma. Elementy drobne powinny być pakowane w pojemniki dostarczone przez Zamawiającego wraz z dostawą elementów.

2.16    Przyjęcie elementów odbywa się na pierwszej i drugiej zmianie – od godz. 6:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku. Przyjęcia poza tym zakresem czasowym należy indywidualnie uzgadniać.

2.17    Z przyczyn określonych w pkt 1, a także opóźnienia zawinionego przez Zamawiającego, Wykonawca może odstąpić od umowy.


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie