Gwarancja i rękojmia

6.1 Wykonawca udziela gwarancji na okres 2-5 lat, na zabezpieczenie antykorozyjne na zasadach określonych w załączonych warunkach gwarancji z dnia 01.07.2014 r. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, jest określenie w zamówieniu kategorii korozyjności środowiska w którym będzie eksploatowana powłoka cynkowa.
6.2 Zamawiający zobowiązany jest oznakować elementy w sposób trwały w miejscu widocznym po zmontowaniu konstrukcji wg niżej podanego kodu: rok dostawy, miesiąc dostawy np. 13/1 co oznacza 2013 rok/ styczeń.
6.3 W razie niespełnienia wymogów pkt. 6.1 i 6.2 obowiązuje gwarancja 12 miesięczna.
6.4 Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru elementów.
6.5 Zgłoszenie przez Zamawiającego ujawnionych usterek winno być dokonane w ciągu 2 dni po wykryciu usterek pod rygorem utraty praw wynikających z gwarancji.
6.6 Do usterek zalicza się również niekompletność elementów poddanych zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Zamawiający w razie stwierdzenia niekompletności elementów odebranych po zabezpieczeniu antykorozyjnym, natychmiast powiadamia Wykonawcę, który ustali sposób załatwienia niekompletności dostawy. Odpowiedzialność za brak elementów spoczywa na Wykonawcy. Faktyczna ilość elementów jest udokumentowana w „Protokole przyjęcia konstrukcji” sporządzonym przez Wykonawcę.
6.7 Przed potwierdzeniem uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania zgłoszonej usterki, w celu określenia jej przyczyn.
6.8 Wykonawca jest zobowiązany wywiązać się z obowiązków dot. reklamacji nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia uznania reklamacji.
6.9 Jeżeli naprawa reklamacyjna napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, w tym także techniczne, to termin określony w pkt 6.8 ulega przedłużeniu i zostaje uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zleceniodawcą.
6.10 Zmiany konstrukcyjne elementów dokonane po zabezpieczeniu antykorozyjnym powodują utratę praw do gwarancji.
6.11 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powierzchni elementów spowodowanych nadmiernie długim ich składowaniem przez Wykonawcę.
6.12 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, rękojmi, jak również z tytułu nienależytego wykonania, jeżeli usterki powłok zostały spowodowane wyłącznie wadą zastosowanego materiału, z którego została wykonana konstrukcja.
6.13 Wyłącza się uprawnienie Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady, do odstąpienia od umowy, zaś roszczenie o obniżenie ceny ogranicza się do sumy 15% wartości ceny.


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie