Odbiór elementów

5.1      Odbiór elementów odbywa się na pierwszej i drugiej zmianie – od godz. 6:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku. Odbiory poza tym zakresem czasowym należy indywidualnie uzgadniać.

5.2      Po otrzymaniu informacji o zrealizowanym zleceniu Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie dokonać odbioru elementów poddanych zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

5.3      Odbioru elementów można dokonywać tylko po okazaniu upoważnienia wystawionego na nazwisko osoby odbierającej. Stosowne upoważnienie do odbioru elementów można przesłać faksem.

5.4      Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu usługi lub jeżeli nie uzgodni terminu odbioru elementów uważa się, że popadł on w opóźnienie wraz z upływem piątego dnia roboczego po odebraniu informacji o realizacji usługi.

5.5      Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia Zamawiającego w odbiorze elementów konstrukcji stalowej naliczoną od dnia piątego po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu usługi lub od dnia oznaczonego w umowie.

5.6      Wykonawca nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie elementów spowodowane siłą wyższą, w szczególności: pożarem, uderzeniem pioruna, powodzią, zalaniem itp. W związku z tym, od woli Zamawiającego zależy ubezpieczenie się od takiego ryzyka.

5.7      Z wyłączeniem pkt 5.3 Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia elementów od chwili przekazania ich Wykonawcy do chwili ich odbioru przez Zamawiającego.

5.8      W przypadku powierzania do zabezpieczenia antykorozyjnego przedmiotów o szczególnej wartości zabytkowej, pamiątkowej, itp. Zamawiający jest zobowiązany określić wartość tych przedmiotów w zamówieniu. Przy braku takiej informacji Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wartości rynkowej konstrukcji.


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie