Postanowienia końcowe

8.1 Zmiany postanowień zawartych w niniejszych warunkach dokonują Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8.2 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Ogólnych Warunków Handlowych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.3 Ewentualne spory wynikłe ze stosowania Ogólnych Warunków Handlowych strony będą próbowały rozstrzygnąć polubownie. W przypadku nie dojścia do ugody, spory będą podlegały pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego dla siedziby Wykonawcy.
8.4 Wszelkie umowy realizowane będą po dokonaniu pisemnego potwierdzenia ich przez Zamawiającego i Wykonawcę.
8.5 Oferty kierowane przez Wykonawcę do nieokreślonego bliżej kręgu odbiorców nie są dla niego wiążące i w każdej chwili mogą być przez Wykonawcę cofnięte lub zmienione.
8.6 Odmienne warunki umowy proponowane przez Zamawiającego obowiązują tylko wówczas, gdy zostały zaakceptowane przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny i na piśmie. Dotyczy to w szczególności dodatkowych zastrzeżeń umownych dokonywanych telefonicznie lub w inny sposób, a także uzgodnień bezpośrednio dokonywanych z pracownikami Działu Handlu (Wykonawcy).
8.7 W umowach dot. zabezpieczeń antykorozyjnych obowiązują normy PN-EN ISO 1461 (cynkowanie ogniowe). W przypadkach wymagań szczególnych wykraczających poza ustalenia zawarte w w/w normach wymagane jest szczegółowe uzgodnienie warunków wykonania i odbioru powłok.
8.8 Wykonawca posiada Zintegrowany System Zarządzania wg wymagań PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001; PN-N-18001, AQAP 2110 Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania wynikających z tych norm przepisów BHP oraz ochrony środowiska.
8.9 Wewnętrzny System Kontroli (WSK) jest najważniejszym narzędziem zapobiegania transferom do niewłaściwych odbiorców uzbrojenia, sprzętu wojskowego, towarów, technologii, usług i wiedzy podwójnego zastosowania. Wykonawca ostrzega przed konsekwencjami prawnymi przy nieświadomym i świadomym łamaniu prawa wg Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania Dz.U. UE 2009 r. L 134 oraz Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2004 r. nr 229, poz. 2315 z późn. zm.).
8.10 Dane techniczne zawarte w katalogach reklamowych mają charakter orientacyjny. Wykonawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany w każdej chwili.


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie