Warunki szczegółowe cynkowania ogniowego

7.1 Wykonawca gwarantuje ocynkowanie ogniowe zgodne z normą PN-EN ISO 1461 w jej aktualnie obowiązującej wersji.
7.2 Zamawiający przy zleceniu cynkowania elementów ruchomych, które powinny być dokładnie i szczelnie dopasowane do pozostałych elementów maszyn lub urządzeń jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy.
7.3 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia, którym uległ element podczas procesu cynkowania na skutek wyzwalania się naprężeń materiałowych i spawalniczych (temp. kąpieli  450 stopni C). Prostowanie elementów oraz kalibrowanie otworów, gwintów, Zamawiający wykona we własnym zakresie lub może zlecić wykonanie tej usługi Wykonawcy.
7.4 Wykonawca nie odpowiada za odchylenia w zakresie wymiarów i dopasowywania elementów.
7.5 Zbiorniki, zamknięte kadzie, zamknięte komory, inne zamknięte elementy konstrukcyjne, w szczególności w konstrukcjach rurowych powinny posiadać odpowiednie otwory technologiczne. Położenie i sposób wykonania otworów należy uzgodnić z Wykonawcą. Jeśli element przekazany Wykonawcy do cynkowania zawiera substancje palne, Zamawiający jest zobowiązany do ich całkowitego usunięcia przed wysłaniem do Wykonawcy. W przeciwnym przypadku Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim zaniechaniem.
7.6 Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wykonaniem usługi bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji prawnych, jeżeli Zamawiający nie dopełnił obowiązków przewidzianych w 7.5.
7.7 Wszystkie stale konstrukcyjne przedstawione w normach ISO, DIN, ASTM, PN można ocynkować ogniowo, jednak jakość uzyskiwanych na nich powłok cynkowych (połysk, gładkość, grubość, przyczepność itp.) jest różna i zależy od składu chemicznego tych stali; w szczególności od zawartości w nich węgla (C), fosforu (P) i krzemu (Si). Zawartość węgla (C) i krzemu (Si) w stali nie może przekraczać łącznie 0,5%. Do cynkowania stosuje się stal o zawartości krzemu poniżej 0,03% (przy sumarycznej zawartości krzemu i fosforu nie przekraczającej 0,045% ) lub w przedziale 0,14% do 0,25%.

 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności: za wygląd, grubość, przyczepność oraz plastyczność powłoki cynkowej w przypadku gdy nie są spełnione kryteria opisane w pkt 7.7 za ujawnione po ocynkowaniu wady powierzchni stali np.: zawalcowania, rysy traserskie, zeszlifowania, pory, odpryski spawalnicze, wadliwe spoiny.


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie