Wymagania techniczne materiałów do cynkowania

1. Wymagania techniczne dotyczące materiału poddawanego procesowi cynkowania ogniowego.

1. Konstrukcja dostarczona przez Zamawiającego do cynkowania ogniowego powinna odpowiadać następującym warunkom:
1.1. Spoiny powinny być wykonane metodą półautomatyczną w osłonie gazów ochronnych. Nie zaleca się spawania elektrodą otuloną, ze względu na złą jakość powłoki cynkowej na spoinach. W przypadku spawania elektrodą należy dokładnie usunąć żużel spawalniczy w celu zminimalizowania wad powłoki.
1.2. Powierzchnia konstrukcji powinna być wolna od: zawalcowań, zgorzelin, odprysków po spawaniu, ostrych krawędzi, zanieczyszczeń farbami, olejami, emulsjami oraz innymi materiałami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, spawaniu, wierceniu, itp.
1.3. Powierzchnie po cięciu palnikiem acetylenowym, plazmą lub laserem powinny być oszlifowane, a ostre krawędzie stępione.
1.4. Elementy konstrukcyjne powinny posiadać odpowiednie otwory technologiczne do odpowietrzenia, swobodnego przepływu cynku zewnątrz i wewnątrz elementu oraz do podwieszenia, (mogą być przyspawane uchwyty z blachy z otworami).

1.5. Niedopuszczalne są zamknięte przekroje skrzynkowe i powierzchnie nakładające się większe niż 400cm2. W przypadku powierzchni spawanych na zakładkę, spoina powinna być szczelna ze wszystkich stron, (spawana dookoła), a nakładki szczelnie przylegać do konstrukcji. Jeśli powierzchnie nakładające się są większe niż 400cm2 należy dodatkowo wykonać w nakładkach otwory odpowietrzające. Przekroje skrzynkowe oraz powierzchnie nakładające się mogą spowodować uszkodzenie konstrukcji – pękanie spoin.
1.6. Każdy element konstrukcyjny powinien składać się z jednego gatunku stali.
1.7. Jakość powłoki cynkowej uzależniona jest od składu chemicznego stali. Zawartość krzemu w stali powinna wynosić poniżej 0,03% lub mieścić się w przedziale od 0,14% do 0,25%.
1.8. Konstrukcje nie powinny posiadać małych szczelin lub wnęk. Spoiny powinny być szczelne i zamknięte wokół elementu, ponieważ w przeciwnym przypadku mogą po cynkowaniu wypływać z nich resztki topnika i kwasu pogarszając jakość powłoki, (tzw. „krwawe wycieki”).
1.9. Maksymalne wymiary konstrukcji przeznaczonej do cynkowania nie powinny przekraczać:
długości 6500mm, szerokości 1400mm oraz wysokości 2400mm; maksymalny ciężar jednostkowy nie powinien przekraczać 3 ton.
1.10. Naddatek wymiarowy dla otworów pod śruby powinien wynosić 1-2mm.

2. W przypadku dostarczenia elementów niespełniających warunków podanych w punkcie 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i w porozumieniu z nim może wykonać dodatkowe prace, obciążając go poniesionymi kosztami lub odstąpić od realizacji zlecenia do momentu spełnienia przez Zamawiającego warunków podanych w punkcie 1.2, 1.3,1,4, 1.5.

3. Pracami dodatkowymi w rozumieniu pkt 2 są w szczególności: usuwanie starych powłok malarskich, usuwanie starych warstw cynku, oleju, tłuszczu, obróbka strumieniowo-ścierna, dodatkowe wykonywanie otworów technologicznych, prostowanie, cynkowanie elementów ponadgabarytowych (przekraczających wymiary podane w pkt 1.9).


Weldon

Weldon Sp. z o.o.
Usługi cynkowania ogniowego
KONTAKT

tel. 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl

LOKALIZACJA

39-200 Dębica
ul. Metalowców 25 Podkarpacie